2024. június 16., vasárnap

Kapcsolódó oldalak:Alpakaland.hu

 

kövess minket:

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A migaid.org weboldalt A Segítők Egyesület üzemelteti. A Segítők Egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a migaid.org szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

1. Az adatkezelő

A Segítők Egyesület
Székhely: 8742 Esztergályhorváti, Rákóczi Ferenc u. 65.
Nyilvántartási szám: 20-2-3042
E-mail: office@migaid.org

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A migaid.org a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra A Segítők Egyesület nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) az adományozás népszerűsítésére igen.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevél igénylés, online kapcsolatfelvétel és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét A Segítők Egyesület kizárólag kapcsolattartási célra használja. A Segítők Egyesület a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára

Amennyiben Ön terméket adományoz A Segítők Egyesület részére akár PayPal, akár más fizetési eszköz útján, A Segítők Egyesület kezelésébe kerülhet neve, bankszámlaszáma vagy PayPal-azonosítója és befizetett tétel összege, valamint a fizetés ideje. A Segítők Egyesület az adatokat kizárólag az adományozás nyilvántartási folyamatában használja, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Bármely, a migrationaid.org weboldalon, vagy a Migration Aid közösségi oldalain közzétett önkénteseket toborzó felhívó közlemény okán történő jelentkezés során, A Segítők Egysület részére szolgáltatott személyes adatok rögzítésre kerülnek. Az adatok rögzítését A Segítők Egyesület önkéntesei végzik és a jelentkezőket a jelentkezésük célja szerinti tevékenységek során önkéntesek keresik fel. Az adatkezelő a jelentkezésekből származó adatokat A Segítők Egyesület önkéntesein kívül harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

3. Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés céljai

  • Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
  • Hírlevél vagy azonnali értesítés új bejegyzésről feliratkozás – A Segítők Egyesület kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet vagy azonnali értesítést igényeljen, A Segítők Egyesület pedig hírlevelet ill. értesítést küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat A Segítők Egyesület eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél vagy az azonnali értesítés lemondása úgy történik, hogy az e-mail láblécében található az alábbi szöveget helyezzük el: “Nem te iratkoztál fel vagy nem szeretnél a továbbiakban értesítéseket kapni? Kérlek, kattints ide a leiratkozáshoz.” A linkre kattintva az adott e-mail cím automatikusan törlődik a hírlevél/értesítési listáról.
  • Adományozás – A Segítők Egyesület kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az adatkezelő (A Segítők Egyesület) az adományozásról a törvényi szabályozásnak megfelelő nyilvántartást vezessen. A személyes adatokat A Segítők Egyesület eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
  • Önkéntes tevékenységre jelentkezés – A Segítők Egyesület számára, elektronikus levélben vagy űrlapon történő jelentkezés során megadott adatokat az adatkezelő a jelentkezés céljának megfelelő tevékenység során használja fel, az önkéntes tevékenység megvalósulása érdekében. A jelentkezés során megjelölt cél szerinti tevékenységekről A Segítők Egyesület elektronikus levélben tájékoztatást küldhet.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél, értesítés, termék/szolgáltatás értékesítés céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

Az adatkezelő, önkéntes jelentkezés esetén, az adatokat a jelentkezés célja szerinti tevékenység megszűnéséig tárolja.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai és önkéntesei férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél/azonnali értesítés igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

7. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be A Segítők Egyesület valamely elérhetőségén. Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén és egyéb elérhetőségein.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Sybell Informatika Kft (1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.) internetszolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk. A 2. pontban megadott adatokat A Segítők Egyesület harmadik országba nem továbbítja.

Az online tárolt adatok hozzáférése szervezeten belül is korlátozva van és kizárólag azok a csapatok dolgoznak az adatokkal, akiknek a munkájához ez feltétlenül szükséges.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy A Segítők Egyesület megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@migrationaid.org e-mail címre jutassa el.

A Segítők Egyesület az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Legutolsó frissítés: 2022. november 21.

Facebook
Telegram
Twitter
Email